Film promocyjny I LO

Zaszufladkowano do kategorii Dla Kandydata, O szkole, Ogłoszenia | Otagowano , , , | Możliwość komentowania Film promocyjny I LO została wyłączona

 

 

Od lat jesteśmy wśród 50 najlepszych liceów
w województwie łódzkim
w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych
Perspektyw!
w roku 2017 pozycja 35 !!!
w tym roku 41

 


 

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, O szkole | Otagowano | Możliwość komentowania została wyłączona

NARESZCIE DOTARŁY! :-)

Zaszufladkowano do kategorii edukacja itp. | Możliwość komentowania NARESZCIE DOTARŁY! :-) została wyłączona

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

  1. Uczeń musi wydrukować i podpisać wniosek
  2. Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają i podpisują wniosek
  3. Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.

Zaszufladkowano do kategorii Dla Kandydata | Otagowano | Możliwość komentowania Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej została wyłączona

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Informujemy, że w celu zapewnienia wszystkim naszym uczniom bezpieczeństwa realizujemy w szkole zadania rekomendowane w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Naszym celem jest wyeliminowanie następujących czynników ryzyka:

– przemoc rówieśnicza,
– odrzucenie przez rówieśników,
– słaba więź ze szkołą,
– niedostateczne kierowanie swoim zachowaniem,
– destrukcyjna grupa rówieśnicza,
– niepowodzenia szkolne,
– brak wsparcia ze strony rodziców.

Aby ww. czynniki ryzyka wyeliminować i zminimalizować, podejmujemy rozmaite działania mające na celu:

− zbudowanie poczucia przynależności (np. imprezy klasowe; wycieczki; wspólna realizacja projektów jak akcje charytatywne; praca w grupach i w parach; upowszechnianie idei akceptacji różnorodności  w stosunku do uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  odmiennych kulturowo, językowo, wielojęzycznych, uczniów z niepełnosprawnościami; zebrania z rodzicami);− stworzenie pozytywnego klimatu szkoły (np. zapewnienie uczniom możliwości poprawiania ocen cząstkowych; zajęcia dodatkowe; promowanie uzdolnionych, utalentowanych uczniów);
− kształtowanie prospołecznego nastawienia grupy (np. tematy realizowane podczas lekcji wychowawczych, lekcji z pedagogiem ; nagradzanie uczniów angażujących się w życie szkoły; aktywność Samorządu Uczniowskiego; rozwijanie  umiejętności społecznych uczniów; promowanie wolontariatu);
− wymaganie od ucznia odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy (obowiązujące regulaminy, procedury, system oceniania zachowania);
− tworzenie okazji do przeżywania sukcesów i rozpoznawania własnych osiągnięć (realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych; organizowanie konkursów i zawodów przez nauczycieli naszej szkoły; przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach);
− zdecydowany sprzeciw szkoły dla przemocy (np. respektowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia przemocy; zajęcia profilaktyczne w każdej klasie dotyczące  praw dziecka, ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem; programy profilaktyczne; współpraca z policją, sądem, opieką społeczną, rodzicami i specjalistami; informowanie rodziców o skutkach stosowania przemocy przez dzieci i ich prawnych opiekunów podczas zebrań z wychowawcą, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z policjantami; przeszkolenie członków Rady Pedagogicznej  w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”);

W Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły uwzględniliśmy również Program „Bezpieczna+”

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez modyfikację stanu bezpieczeństwa szkoły, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych- co częściowo uczyniliśmy uaktualniając obowiązujące w szkole procedury.

Podajemy numery telefonów do instytucji, które pomagają pokrzywdzonym

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Zaszufladkowano do kategorii O szkole | Możliwość komentowania Bezpieczna i przyjazna szkoła została wyłączona

Najlepsi geografowie w LO

W konkursie o tytuł najlepszego geografa wśród maturzystów naszego liceum
I miejsce ex aequo zajęli:
Sandra Struzik (IIIB) i Kamil Bryl (III A).  
Zwycięzcy konkursu odebrali dyplomy i nagrody książkowe razem ze świadectwami ukończenia liceum.
Swoją wiedzę i umiejętności geograficzne laureaci i pozostali uczestnicy konkursu będą mogli wykorzystać już niebawem – na egzaminie maturalnym z geografii, w środę 15 maja.

Zaszufladkowano do kategorii Naukowe | Możliwość komentowania Najlepsi geografowie w LO została wyłączona

Sukces Dominiki Kalinowskiej (kl. I B) w wojewódzkim konkursie geograficznym

W finale jubileuszowego XX Konkursu Wiedzy Geograficzno-Turystycznej o Regionie Łódzkim „Województwo w sercu Polski” wzięło udział 10 uczniów wyłonionych z 50 uczestników eliminacji pisemnych, które odbyły się miesiąc wcześniej. Naszą szkołę reprezentowała Dominika Kalinowska, którą do konkursu przygotowała p. Małgorzata Trybuchowska.

Część finałowa składała się z dwóch etapów. W pierwszym etapie zawodnicy rozpoznawali przedstawione na slajdach elementy środowiska przyrodniczego oraz obiekty (głównie zabytki) województwa łódzkiego. Po tej części wyłoniono pięcioro laureatów. W części ustnej  zawodnicy odpowiadali na pytania indywidualne oraz wcielili się w rolę przewodnika oprowadzającego wycieczkę po wylosowanym mieście z województwa. Dominice przypadło Radomsko.

Po podsumowaniu obu etapów uczennica naszej szkoły zajęła III miejsce. Należy podkreślić, iż wiedza uczestników była na bardzo wysokim i wyrównanym poziomie – Dominice do zwycięstwa zabrakło 1 punktu, a do drugiego miejsca – 0,5 punktu.

Serdecznie gratulujemy!

Zaszufladkowano do kategorii Naukowe | Możliwość komentowania Sukces Dominiki Kalinowskiej (kl. I B) w wojewódzkim konkursie geograficznym została wyłączona