Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

stypendium Burmistrza Łasku

Uprzejmie informuję, że Rada Miejska w Łasku podjęła Uchwałę Nr
L.X/734/2023 w dniu 10 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
przyznawania stypendium Burmistrza Łasku, istnieje więc dla uczniów
możliwość uzyskania stypendium Burmistrza Łasku za osiągnięcia w
roku szkolnym 2022/2023.  Uczeń mogą otrzymać stypendium za
osiągnięcia w nauce, jeśli spełni warunki wymienione w uchwale:

        * z klas IV - VII - uzyskanie średniej ocen z zajęć edukacyjnych
ustaloną w wyniku rocznej klasyfikacji co najmniej 5,60;
        * z klasy VIII - uzyskanie średniej ocen z zajęć edukacyjnych
ustaloną w wyniku rocznej klasyfikacji co najmniej 5,40;
        * szkół ponadpodstawowych, który uzyskał średnią ocen z zajęć
edukacyjnych ustaloną w wyniku rocznej klasyfikacji co najmniej 5,40

Wysokość jednorazowego stypendium w przypadku spełnienia w/w
warunków wynosi:

        * dla uczniów z klas IV- V - 400,00 zł;
        * dla uczniów z klas VI - VII - 500,00 zł;
        * dla uczniów klas VIII - 800,00 zł;
        * dla uczniów szkól ponadpodstawowych - 800,00 zł.

Dodatkowo stypendium Burmistrza Łasku może zostać zwiększone, jeśli
uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty w wojewódzkich konkursach
przedmiotowych i olimpiadach przedmiotowych. Laureaci oraz finaliści
mogą otrzymać także stypendium Burmistrza Łasku, jeśli nie udało
im się uzyskać wskazanej w uchwale średniej ocen w klasyfikacji
rocznej. Regulamin przewiduje uzyskanie stypendium za osiągnięcia
sportowe w międzyszkolnych zawodach sportowych, stanowiących
integralną część systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i
młodzieży w danym roku szkolnym w dyscyplinach podstawowych,
wskazanych w Zasadach Współzawodnictwa Sportowego Ogólnopolskiego,
ustanowionych przez Zarząd Krajowy Szkolnego Związku Sportowego lub
Ludowe Zespoły Sportowe. Stypendium Burmistrza Łasku mogą także
otrzymać laureaci, finaliści konkursów artystycznych wskazanych w
Zarządzeniu Łódzkiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny. W
Regulaminie podane są kwoty jednorazowego stypendium za wymienione
wyżej osiągnięcia.

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Łasku jest załącznikiem do
wymienionej uchwały. Do złożenia wniosku uprawniony jest dyrektor
szkoły, do której uczęszcza uczeń (po uzyskaniu zgody rodzica), a w
przypadku ucznia pełnoletniego - za jego zgodą. Wnioski należy
składać do Burmistrza Łasku najpóźniej do dnia, w którym kończą
się zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym, a więc w roku szkolnym
2022/2023 do 23.06.2023 r. Wnioski rozpatruje Komisja powołana przez
Burmistrza Łasku w terminie do 10 lipca danego roku szkolnego.
Ostateczną decyzję w sprawie przyznania stypendium podejmuje Burmistrz
Łasku na podstawie protokołu komisji. Decyzja Burmistrza w sprawie
przyznania stypendium jest ostateczna i nie przysługuje od niej
odwołanie. Ze względu na niedawny okres wejścia w życie w/w uchwały
w tym roku szkolnym jest tak krótki czas na złożenie wniosku. Za tę
trudność - przepraszamy. Proszę o zapoznanie się z regulaminem i
zachęcam Państwa Dyrektorów do składania wniosków. Uchwała
dostępna jest na stronie BIP. W przypadku trudności, proszę w tej
sprawie kontaktować się z Panią Inspektor - Katarzyną Smolarek (te.
43 676 83 56 lub e-mail: k.smolarek@lask.pl . W załączeniu przesyłam
w/w regulamin i wniosek w wersji edytowalnej. Bardzo proszę w
składanym wniosku w punkcie II. Uzasadnienie wniosku wpisać informacje
ogólne o uczniu w punkcie 2 (nawet jeśli nie ma takich osiągnięć),
podać do której klasy uczęszcza, czy angażuje się w realizację
różnych przedsięwzięć organizowanych w szkole . Te informacje
będą dla nas pomocne w pracach komisji oraz przy opracowywaniu dyplomu
dla ucznia otrzymującego stypendium.

Pozdrawiam serdecznie - Jadwiga
Kurkowska

 

 

Data dodania: 2023-06-21 20:17:12
Data edycji: 2023-06-21 20:18:09
Ilość wyświetleń: 1159

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej