Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZOFIA ŁAKOMY została FINALISTĄ PIERWSZEGO STOPNIA ETAPU CENTRALNEGO XXX OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ

ZOFIA ŁAKOMY została FINALISTĄ PIERWSZEGO STOPNIA ETAPU CENTRALNEGO XXX OLIMPIADY FILOZOFICZNEJ, który odbył się dzisiaj w Uniwersytecie Warszawskim. Opiekunem naukowym jest Pan mgr Maciej Szulc.


Przypomnijmy zmagania w XXX Olimpiadzie Filozoficznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne w Warszawie.
Etap I: napisanie eseju na jeden z zaproponowanych przez Komitet Główny tematów.
Wybór tematu i wgląd do pracy: https://drive.google.com/…/184j2ytZOGBdRUNYc8t9-L9F5z…/view… .
Wynik ogłoszony przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego: kwalifikacja do etapu II.
Etap II: napisanie eseju na jeden z zaproponowanych przez Komitet Okręgowy tematów oraz egzamin pisemny z wiedzy filozoficznej.
Czas trwania pierwszej i drugiej części: 5 godzin.
Rekomendacja do kwalifikacji na III etap (centralny) XXX OF nadana przez Komitet Okręgowy.
Wynik ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne: kwalifikacja do etapu III (centralnego).
Etap III: egzamin ustny składający się z dwóch części: obrona eseju z etapu I oraz analiza wylosowanego tekstu filozoficznego, dyskusja nad nim i pytania z zakresu wiedzy filozoficznej.
Wynik ogłoszony przez Polskie Towarzystwo Filozoficzne i Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego: FINALISTA PIERWSZEGO STOPNIA
Uprawnienia i nagrody
Komitet Główny OF wystawia uczestnikowi zawodów centralnych zaświadczenie o uzyskaniu odpowiedniego tytułu: finalisty lub laureata Olimpiady Filozoficznej. Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256 poz. 2572, z poźn. zm.) laureatom i finalistom I st. olimpiad przedmiotowych przysługuje:
– prawo do oceny celującej końcoworocznej z przedmiotu filozofia w szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach średnich,
– zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu najwyższego wyniku,
– pominięcie procedury kwalifikacyjnej na wybrane kierunki studiów w Polsce i za granicą.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, także wtedy, gdy przedmiot ten nie był objęty szkolnym planem nauczania w danej szkole. (ZOFIA ŁAKOMY deklarowała przystąpienie do egzaminu maturalnego z filozofii.). W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów i finalistów I st. OF nagrody rzeczowe. W miarę pozyskanych środków organizator przewiduje dla laureatów zajmujących pierwsze 3 miejsca nagrody finansowe i książkowe.
ZOFIA ŁAKOMY uczestniczyła dziś także w eliminacjach do Międzynarodowej Olimpiady Filozoficznej, w której mogą brać udział krajowi laureaci i finaliści pierwszego stopnia etapu centralnego Olimpiady Filozoficznej, władający biegle jednym z języków obowiązujących w Olimpiadzie Międzynarodowej (angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim). Eliminacje polegały na napisaniu eseju w jednym z wybranych języków. ZOFIA ŁAKOMY pisała esej w języku hiszpańskim. Wyniki tych eliminacji zostaną podane niebawem. Pozytywny wynik eliminacji skutkuje wyjazdem (w tym roku) do Bar (Czarnogóra) pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Warszawskiego i wzięciem udziału w Międzynarodowej OF.
Informacje dodatkowe
W ubiegłym roku szkolnym ZOFIA ŁAKOMY również brała udział w Olimpiadzie Filozoficznej zaliczając pomyślnie etap I (nagroda za najlepszy esej wśród uczestników XXIX OF KOOF Łódź – link do pracy: https://drive.google.com/…/1IzhSA_WN7XB3GDRPSJwkn4P4Z…/view…) oraz przystępując do etapu II. Do rekomendacji udzielanej przez KOOF UŁ na III etap zabrakło kilku punktów.
Wymagana liczba godzin pozalekcyjnych, która pozwala na przygotowanie do Olimpiady Filozoficznej wynosi 180h pracy z nauczycielem-opiekunem naukowym.
Wymagana liczba godzin pracy własnej ucznia – nieokreślona.
Poza wymienionymi poniżej szczegółowymi zagadnieniami problemowymi, zakłada się wiedzę z zakresu podstawowych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, etyki, estetyki, antropologii filozoficznej, filozofii polityki, logiki) i problematyki z nimi związanej (podstawowe pytania związane z poszczególnymi dyscyplinami filozoficznymi).
1. Filozofia w epoce przedsokratejskiej (Tales z Miletu, Anaksymander, Anaksymenes, Heraklit z Efezu, pitagorejczycy, Parmenides z Elei, Zenon z Elei, Demokryt z Abdery, Empedokles) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: arche, logos, harmonia, kosmos, problem tożsamości i zmienności (wariabilizm) bytu, zagadnienie miłości.
2. Wielkie tradycje religijne i światopoglądowe oraz ich podstawy filozoficzne ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień i pojęć: tradycja judeochrześcijańska (monoteizm, relacja Bóg – człowiek, zasady moralne), taoizm (zasada wu-wei), hinduizm (Bhagavadghita, zasada ahinsy), buddyzm (cztery szlachetne prawdy, zasada ahinsy).
3. Filozofia Sokratesa i działalność sofistów ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: spór w wymiarze epistemologicznym (obiektywizm – subiektywizm, absolutyzm – relatywizm) oraz etycznym (absolutyzm i relatywizm etyczny), intelektualizm etyczny, koncepcje polityczne i estetyczne sofistów.
4. Filozofia Platona oraz neoplatonizm (Filon z Aleksandrii, Plotyn) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: teoria idei, koncepcja państwa, piękna i miłości, uzgodnienie doktryny stworzenia z platonizmem, koncepcja emanacjonizmu, mistycyzm, ekstaza.
5. Filozofia Arystotelesa i arystotelizm (Awicenna, Majmonides) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja filozofii pierwszej i filozofii praktycznej, podstawowe zagadnienia etyczne, wspólnota polityczna i formy ustrojowe, koncepcja sztuki.
6. Starożytne koncepcje etyczne (epikureizm, stoicyzm, pirronizm i cynizm) oraz wspierające je założenia ontologiczne i antropologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcje szczęścia, stanowisko hedonizmu, koncepcja natury i miejsca człowieka w świecie, problem naturalizmu, ćwiczenia duchowe, stanowisko kosmopolityzmu, argumenty sceptyków przeciw pewności poznania (względność poznania).
7. Filozofia św. Augustyna ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: koncepcja duszy i poznania, koncepcja stworzenia świata i koncepcja dziejów.
8. Filozofia św. Tomasza ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja bytu, człowieka i społeczeństwa, kosmologiczne dowody na istnienie Boga a dowód ontologiczny Św. Anzelma, rodzaje praw, koncepcja państwa i typów ustrojów.
9. Problemy filozofii średniowiecznej ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: postawa credo quia absurdum i credo ut intelligam, dwie drogi św. Tomasza, spór o uniwersalia (skrajny realizm pojęciowy, umiarkowany realizm pojęciowy, konceptualizm, nominalizm).
10. Filozofia przełomu średniowiecza i nowożytności ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: koncepcji nowożytnej nauki (F. Bacon), koncepcji państwa (N. Machiavelli) oraz utopii społecznych (T. Morus, F. Bacon).
11. Nowożytny racjonalizm i jego krytycy (R. Descartes, B. Spinoza, G.W. Leibniz, B. Pascal) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: metoda intuicyjno-dedukcyjna, zagadnienie sceptycyzmu metodycznego, stanowisko dualizmu, metoda more geometrico, koncepcja panlogicyzmu, monadologia, teodycea, kondycja człowieka, zakład Pascala.
12. Empiryzm angielski ( J. Locke, G. Berkeley, D. Hume) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: koncepcja doświadczenia, krytyka natywizmu, problem solipsyzmu i substancji, nowożytny sceptycyzm i jego konsekwencje etyczne.
13. Myśl francuskiego Oświecenia (Wolter, J. O. de La Mettrie) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: znaczenie prawa natury i rozumu, idea tolerancji, stanowisko naturalizmu, problem związku ciała i umysłu.
14. Nowożytne koncepcje państwa ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja umowy społecznej (T. Hobbes, J. Locke, J.J. Rousseau), trójpodział władz (Monteskiusz, idea suwerenności (J. Bodin).
15. Filozofia I. Kanta ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień i pojęć: spór między racjonalistami i empirystami, zagadnienie fenomenów i noumenów, formy naoczności, kategorie intelektu (przyczynowość, substancja), idea czystego rozumu, etyka obowiązku, idea oświecenia i postępu.
16. Filozofia dziejów (G. W. F. Hegel, A. Comte) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja logiki dziejów, rozwój dziejów, idea postępu.
17. Polski mesjanizm (J.M. Hoene-Wroński, A.Cieszkowski, A. Mickiewicz) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: moralny wymiar dziejów, znaczenie pamięci, koncepcja narodu, filozofia czynu.
18. Filozoficzne koncepcje społeczeństwa (E. Burke, K. Marks, J.S. Mill) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: stanowisko konserwatyzmu, znaczenie tradycji, koncepcja materializmu historycznego, problem alienacji, koncepcja walki klas, stanowisko utylitaryzmu i liberalizmu, koncepcja indywidualizmu.
19. Filozofia życia i przełom antypozytywistyczny (A. Schopenhauer, F. Nietzsche, W. Dilthey, H. Bergson) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień i pojęć: woluntaryzm, pesymizm, witalizm, nihilizm, intuicjonizm, podział nauk i ich metody, koncepcja rozumienia, koncepcja élan vital.
20. Pragmatyzm i neopragmatyzm (Ch. S. Peirce, W. James, R. Rorty) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: teoria prawdy, znaczenie praktyki, względność wiedzy, ponowoczesna koncepcja człowieka.
21. Filozofia analityczna i filozofia języka (B. Russell, Koło Wiedeńskie, L. Wittgenstein) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: zwrot ku filozofii języka, stanowisko atomizmu logicznego, teoria typów logicznych, koncepcja fizykalizmu, krytyka metafizyki, koncepcja gier językowych.
22. Fenomenologia (E. Husserl, M. Merleau-Ponty, R. Ingarden) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów, zagadnień: koncepcja intencjonalności, metody fenomenologiczne, koncepcja percepcji, problematyka ciała, natura człowieka i jego odpowiedzialność, koncepcja dzieła sztuki.
23. Szkoła Lwowsko-Warszawska (K. Ajdukiewicz, T. Kotarbiński) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień i pojęć: stanowisko konwencjonalizmu, koncepcja języka jednoznacznego, stanowisko reizmu, koncepcja etyki niezależnej.
24. Filozoficzne znaczenie odkrycia nieświadomości (Z. Freud, E. Fromm) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja człowieka i kultury, modus bycia i modus posiadania, koncepcja humanizmu, koncepcja wolności, problem autorytaryzmu.
25. Filozofia chrześcijańska (E. Mounier, J. Maritain, K. Wojtyła, S. Swieżawski) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja osoby, koncepcja humanizmu integralnego, związek miłości i odpowiedzialności, krytyka współczesnej kultury.
26. Egzystencjalizm (S. Kierkegaard, J.P. Sartre, A. Camus, M. Heidegger, K. Jaspers) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: różne ujęcia egzystencji, problem sensu wolności, koncepcja człowieka absurdalnego i człowieka zbuntowanego, koncepcja Dasein, sytuacje graniczne.
27. Hermeneutyka i filozofia dialogu (G. Gadamer, P. Ricoeur, M. Buber, J. Tischner) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja przedsądów, znaczenie języka (mowy), spotkanie, problem stosunku kolektywizmu, indywidualizmu i wspólnotowości, filozofia dramatu.
28. Współczesna myśl polityczna (H. Arendt, J. Rawls, K. R. Popper, M. Oakeshott) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: problematyka totalitaryzmu, kondycja ludzka, problem sprawiedliwości społecznej, koncepcja liberalizmu proceduralnego, koncepcja społeczeństwa „otwartego” i „zamkniętego”, ideologia konserwatyzmu, krytyka racjonalności.
29. Współczesna myśl społeczna (J. Ortega y Gasset, H. Marcuse, Z. Bauman) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: krytyka społeczeństwa masowego, koncepcja człowieka jednowymiarowego, problem społeczeństwa postindustrialnego, koncepcja płynnej nowoczesności.
30. Współczesne koncepcje etyczne ( M. Scheler, Ch. Taylor, E. Levinas) ze szczególnym uwzględnieniem następujących problemów i zagadnień: koncepcja resentymentu, problem etycznego wymiaru więzi społecznych – miłości, przyjaźni i wspólnoty, koncepcja etyki autentyczności, problem obcości i inności.
31. Problem definicji i definiowania ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień i umiejętności: rozpoznawania i budowania definicji realnej, nominalnej, sprawozdawczej, projektującej, regulującej, schematu definicji klasycznej, wskazywania błędów w definiowaniu.
32. Typy rozumowań i błędy w rozumowaniach ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: reguły wnioskowania dedukcyjnego, błędy we wnioskowaniach subiektywnie pewnych (materialne i formalne), reguły wnioskowań uprawdopodobniających (kanony indukcji Bacona-Milla, wnioskowanie przez analogię).
33. Podział logiczny i typologie ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: warunki poprawności podziału logicznego, klasyfikacji, odróżnianie typologii od podziału logicznego.
34. Klasyczny rachunek zdań ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: język rachunku zdań, pojęcie „zdania” w sensie logicznym, wartość logiczna zdania, tautologie, umiejętność przekładu rozumowań z języka naturalnego na formalny, spójniki zdaniowe.
35. Zagadnienia semiotyczne: teorie prawdy (klasyczna, ewidencyjna, koherencyjna, pragmatyczna i semantyczna), status wypowiedzi normatywnych, problem ontologicznego statusu pojęć ogólnych, praw logicznych i matematycznych, odróżnienie język i metajęzyk, pojęcie zdania analitycznego i syntetycznego, problem wieloznaczności i nieostrości, funkcje języka (informacyjna, ekspresywna, performatywna i in.).
36. Paradoksy i antynomie logiczne ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: klasyczne paradoksy semantyczne (np. paradoks kłamcy), argumenty Zenona z Elei, antynomia klas, filozoficzne konsekwencje paradoksów i antynomii.
37. Filozofia logiki ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: relacja między językami naturalnymi a formalnymi, spór o ontologię w matematyce (platonizm, logicyzm), pojęcie wynikania logicznego i innych związków logicznych między zdaniami (sprzeczność, wykluczanie, dopełnienie, równoważność, niezależność).
38. Filozofia nauki (Koło Wiedeńskie, K. R. Popper, T. S. Kuhn, Feyerabend) ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień: indukcjonizm, weryfikacjonizmu, falsyfikacjonizmu, teorii paradygmatów, problemu demarkacji teorii naukowych od nienaukowych.
39. Współczesne problemy i stanowiska epistemologiczne: źródła wiedzy (doświadczenie, rozumowanie, autorytet epistemiczny, pamięć, intuicja i in.), sztuczna inteligencja (test Turinga), podstawowe stanowiska w filozofii umysłu (dualizm, behawioryzm, teoria identyczności, redukcjonizm, antyredukcjonizm i in.).
Na tym uczestnictwo w XXX Olimpiadzie Filozoficznej w roku szkolnym 2017/2018 zakończono.

GRATULUJEMY!

Data dodania: 2018-04-15 17:18:29
Data edycji: 2021-03-19 17:18:38
Ilość wyświetleń: 119

Sukcesy

Każdy rok szkolny przyniósł Nam wiele sukcesów, każdy z nich był dla Nas ważny!
Więcej informacji

Media

Polecamy naszą stronę na fb
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook