Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zarządzenie nr 04/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Dyrektora I LO

Zarządzenie nr 04/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Na podstawie art. 68 us¬t. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje:

 1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego.
 2. Lekcje realizowane są zgodnie z planem umieszczonym w e-dzienniku.
 3. Nauczyciele dokumentują swoją pracę wpisując tematy do dziennika elektronicznego i zaznaczając, czy jest to praca zdalna – bezpośrednio z uczniem, czy praca zlecona – wysyłanie wytycznych do pracy, kart pracy , itp. Frekwencję zaznaczamy w 100%, poza przypadkami choroby ucznia, o której jesteśmy poinformowani.
 4. Do prowadzenia zdalnych zajęć udostępniony jest szkolny sprzęt .
 5. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem:
  1. e-dziennika,
  2.  wspólnej poczty mailowej,
  3. aplikacji Classroom Google,
  4. materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (np. gov.pl/zdalne lekcje), stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych (www.epodreczniki.pl) , w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych (www.komisja.pl),
  5. materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,
  6. innych, niż wymienione w lit. a–f, materiałów wskazanych przez nauczyciela.
 6. Nauczyciel tak organizuje pracę zdalną, aby uczniowie z utrudnionym dostępem do sprzętu mogli w dowolnym czasie zapoznać się z realizowanymi treściami i poleceniami do wykonania.
 7. Uczniowie objęci nauczaniem indywidualnym realizują zajęcia zgodnie z planem.
 8. Dopuszczam możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietna 2020r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 9. W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania ulegają modyfikacji:
  1. wystawiamy ocenę końcową na podstawie 3 ocen bieżących, w klasach maturalnych bierzemy pod uwagę oceny końcowe z poprzednich lat,
  2. wstawiamy do dziennika tylko pozytywne oceny,
  3. wydłużamy czas wykonania przez ucznia zadania, ze względu na możliwość wystąpienia trudności z dostępem do komputera, Internetu, do tygodnia, a w szczególnych przypadkach nawet dłużej.
 10. Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez e-dziennik.
 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu. Na prośbę pełnoletniego ucznia lub jego opiekunów, jeżeli szkoła ma taką możliwość, może go przeprowadzić inny nauczyciel tego przedmiotu. Egzamin odbywa się za pomocą video komunikatora lub w inny ustalony i zaakceptowany przez obie strony sposób. Zarządzenie obowiązuje od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z zarządzeniem nr 04/2020 Dyrektora Liceum i przyjęcia go do realizacji poprzez wysłanie na e-dziennik wiadomości o treści: „Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia nr 04/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku.”

 

Małgorzata Ziarnowska

Data dodania: 2020-03-26 16:48:14
Data edycji: 2021-03-19 16:53:26
Ilość wyświetleń: 525

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej