Uroczyste rozpoczcie roku szkolnego 2017/2018 ju za nami.
Serdecznie przywitaa nas po wakacjach pani Dyrektor mgr Magorzata Ziarnowska i pan mgr Marek Aulak, Przewodniczcy Rady Powiatu.
Cz artystyczn o tematyce historycznej przygotowaa kl. II B pod opiek pani mgr Asia Kowalczuk i pani mgr Magorzaty Lebiody.

- galeria -


 

Inscenizacja bitwy z wrzenia 1939 w Beleniu ju w sobot 2-09-2017r.

Inscenizacja bitwy z wrzenia 1939 roku, jaka toczya si na linii umocnie nad Wart, zorganizowana zostanie w Beleniu w powiecie zduskowolskim.
To jedna z najwikszych rekonstrukcji historycznych w Polsce a zarazem ywa lekcja historii.

Po raz 12. na polach w Beleniu nad rzek Wart okoo 200 osb bdzie uczestniczyo w odtworzeniu wydarze z 4 i 5 wrzenia 1939 roku,
gdy Armia d odpieraa pierwsze ataki si niemieckich na 150 kilometrowym odcinku linii granicznych umocnie.
Inscenizacja z udziaem grup rekonstrukcyjnych przybyych z caego kraju odbywa si z wykorzystaniem oryginalnych bunkrw oraz okopw.
Uywane s take pojazdy zabytkowe oraz samoloty, a caoci towarzysz widowiskowe efekty pirotechniczne.
Epizod pokazany w inscenizacji to walki, jakie prowadzi 30 puk Strzelcw Kaniowskich, prbujcy utrzyma pozycje w starciu z onierzami niemieckiej
17 Dywizji Piechoty. Polskie wojsko przyjo na siebie pierwsze uderzenie niemieckie w kierunku odzi i Warszawy.

Inscenizacja rozpocznie si 2 wrzenia o godz. 17.00, na ktr sympatykw historii serdecznie namawiamy.
Dla publicznoci bd wyznaczone parkingi przy drodze powiatowej z Piaskw do Stroska. Organizatorzy prosz, by w miar moliwoci dotrze na miejsce na godzin przed rozpoczciem pokazu i skorzysta z pomocy sub przy parkowaniu.
Przed ? oraz po inscenizacji, mona bdzie obejrze wystaw sprztu wojskowego z czasw II wojny wiatowej a take skosztowa pysznej onierskiej grochwki.


 

Pamici Stanisawa Grnego, dyrektora naszej szkoy w latach 1967-1973;


9 sierpnia odszed od nas na zawsze Stanisaw Grny, dugoletni nauczyciel i dyrektor Liceum Oglnoksztaccego w asku, czowiek od prawie 60 lat zakorzeniony w naszej lokalnej spoecznoci, ksztatujcy w wielu wymiarach oblicze naszego miasta. Wszyscy zebrani dzi /12.08.2017r./ w tej prastarej askiej wityni jestemy gboko poruszeni tym smutnym faktem. Jake trudno mwi o Nim w czasie przeszym dokonanym, jak trudno pogodzi si z Jego brakiem. Nie sposb w krtkim wspomnieniu ogarn caego bogatego dorobku Jego ycia. Jednak trzeba koniecznie powiedzie to, co najistotniejsze, przypomnie Jego zasugi dla naszej maej ojczyzny.

Stanisaw Grny urodzi si 11 listopada 1928 roku, dokadnie 10 lat po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci, w Rudnikach koo Zawiercia. W 1949 roku ukoczy Liceum Pedagogiczne w Piotrkowie Trybunalskim i zosta skierowany do pracy w Szkole Podstawowej w Suchcicach, gdzie da si pozna jako organizator druyn ZHP. Jego zaangaowanie w dziaalno harcersk zostao szybko docenione i w 1951 roku otrzyma stanowisko nauczyciela w Liceum Pedagogicznym w owiczu. Przygotowywa tam przyszych nauczycieli do penienia funkcji instruktorskich w harcerstwie. Po ukoczeniu studiw magisterskich na Wydziale Geografii Uniwersytetu dzkiego w 1960 roku obj funkcj dyrektora Liceum Oglnoksztaccego w asku, ktr sprawowa przez 13 lat. Nastpnie powoano go na stanowisko powiatowego inspektora owiaty w asku, a z chwil utworzenia wojewdztwa sieradzkiego zosta wizytatorem Kuratorium Owiaty. W 1986 roku przeszed na zasuon emerytur, ale nadal dziaa jako spoecznik (m.in. przewodniczy Komisji Owiaty Rady Miejskiej, by aktywny w lokalnych strukturach Zwizku Nauczycielstwa Polskiego).

Bdc dyrektorem askiego liceum, podj si trudu budowy nowej siedziby szkoy, ktra zostaa oddana do uytku ju w styczniu 1964 roku. Wspominajc tamten czas, podkrela wielk ofiarno zarwno rodzicw jak i nauczycieli, bez ktrych to dzieo nie byoby moliwe. Dba przy tym o wysoki poziom dydaktyczny prowadzonych zaj, o jak najlepsze przygotowanie modziey do studiw (o czym mog zawiadczy obecni tutaj dzi wdziczni Mu absolwenci). Nawet wakacje powica swoim wychowankom, organizujc coroczne letnie obozy wdrowne, ktre stanowiy okazj do poznania pikna naszej Ojczyzny oraz nawizywania bliszych, przyjacielskich kontaktw. Mimo przejcia na inne stanowiska, a pniej emerytur, nieustannie podtrzymywa wi ze szko, chtnie suy rad i pomoc, interesowa si niemal do koca swych ziemskich dni jej yciem. Cieszy si sukcesami absolwentw, nigdy nie odmawia uczestnictwa w ich spotkaniach po latach. By niezmiernie szczliwy, mogc wzi udzia w obchodach jubileuszu 100-lecia placwki. Da temu wyraz w swoim wspomnieniu opublikowanym w jubileuszowym wydawnictwie: Ciesz si, e mogem doda ma cegiek do tej wielkiej ?budowli?, jak jest nasza wsplna Jubilatka. Tak, rzeczywicie zostawi tu wcale niema czstk siebie.
By nauczycielem w penym tego sowa znaczeniu, uczy ca swoj postaw yciow: sumiennoci, odpowiedzialnoci, yczliwoci, umiarem, agodnoci. Takim by te jako m, ojciec i dziadek. Po prostu dobrym czowiekiem. Ostatnie lata nie oszczdziy Mu cierpienia, ktre przyjmowa z godnoci, mimo e do koca nie mg si pogodzi ze mierci ony.
I takim Go zapamitamy. Jestemy Mu wdziczni za to, e by wrd nas, e by z nami.

Druhu Stanisawie, drogi Kolego, Panie Dyrektorze! egnajc Ci dzisiaj, chcemy ufa, e przecie nie na zawsze, e gdzie tam w Nowym wiecie bdziemy mogli powiedzie Ci wszystko, take i to, czego nie da si wyrazi teraz sowem. Odpoczywaj w pokoju wiecznym!

Feliks Dbkowski 

Uczennica I Liceum Oglnoksztaccego im. Tadeusza Kociuszki w asku - ZOFIA AKOMY
- zostaa jednym z trzech Laureatw Oglnopolskiego Konkursu pt. ?Co kojarzy si Wam z Wgrami? Opowiedzcie nam swoje historie.?
zorganizowanego przez Wgierski Instytut Kultury w Warszawie, ktrego partnerem gwnym by portal Historia bez cenzury.
Poniej zamieszczamy prac konkursow Zofii.

Gratulujemy!!!

Więcej…
 

23 czerwca poegnalimy kolejny 2016/2017 rok szkolny.

Swoj obecnoci zaszczycili nas:

Pan Piotr Polak- pose na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
Pan Marek Krawczyk- wicestarosta Powiatu askiego,
Pani Magorzata Mysur -naczelnik Wydziau Edukacji, Zdrowia, Promocji i Ochrony rodowiska Starostwa Powiatu askiego.

Nasi uczniowie osignli imponujce wyniki w nauce ze redni ocen powyej 4.50 a 42 z nich uzyskao promocj z wyrnieniem.

Poza osigniciami w nauce nasi uczniowie otrzymali rwnie dyplomy i nagrody rzeczowe za udzia i zajcie kluczowych miejsc w rnego rodzaju konkursach,
olimpiadach oraz zawodach sportowych na szczeblu powiatowym, wojewdzkim i krajowym.

Na koniec zosta zaprezentowany spektakl wyreyserowany przez uczniw Iz Liwisk i Rafaa Jutrzni.

Po wytonej pracy nadszed czas na zasuony odpoczynek.
Wszystkim, ktrzy s bd bd od nowego roku szkolnego zwizani z nasz szko yczymy udanego, spokojnego a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku i spotkania z now energi ju za dwa miesiceUmiech

- galeria zdj - 
Super Klasa 2017

21.06. 2017 roku przedstawiciele Samorzdu Uczniowskiego podsumowali Konkurs o tytu ?Super Klasy?.

W konkursie kolejne miejsca zajy:

  • klasa Ib- 991 punktw
  • klasa Id ? 685 punktw
  • klasa IIa ? 482 punkty
  • klasa Ic ? 445 punktw
  • klasa Ia - 299 punktw
  • klasa IIc ? 215 punktw


Więcej…
 

Uczniowie z naszego liceum prawdopodobnie bd rozmawia z astronaut na Midzynarodowej Stacji Kosmicznei -ISS.
I Liceum Oglnoksztacce w asku, Zesp Szkoy Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Buczku, Zesp Szk Oglnoksztaccychw Zelowie oraz Sekcja cznoci SP7KYL Towarzystwa Sportu i Rekreacji "Jupiter" przy Elektrowni Bechatw, jako jeden zesp zostay zakwalifikowane do udziau w programie ARISS !
Spord 52 wnioskujcych, nasz wniosek jest jednym z omiu zakwalifikowanych w Europie.

Uczniowie ww. szk w okresie od lutego do czerwca 2018r. nawi bezporedni czno radiow z Midzynarodow Stacj Kosmiczn (ISS) - zadadz okoo 15 pyta.

czno bdzie nawizana w ramach ARISS, do ktrej namwi nauczycieli z ww szk i koordynuje cao wydarzenia - Krzysztof Pokorski SQ7IQA - kierownik Sekcji cznoci TSiR "Jupiter" przy Elektrowni Bechatw.
Sprzt do przeprowadzenia cznoci bdzie zainstalowany na dachu Gimnazjum w Buczku ze wzgldu na mae zakcenia radiowe oraz dobre warunki terenowe (duy zasig odbioru ponad horyzontem).

Wszelkie przedruki niniejszej informacji prosimy uzgadnia z nami lub kopiowa w 100%.
Prosimy o uzgadnianie tytuw i treci artykuw, poniewa w/w zesp jest zobowizany prawnie do przestrzegania zasad Public Relations za porednictwem ARISS z agencjami kosmicznymi.

Więcej…
 

21-06-2017r. w naszej szkole odby si Dzie Sportuoraz Szkolny konkurs udzielania I pomocy
w sytuacjach zagraajcych yciu.

Konkurs i scenki zostay przygotowane i odegrane przez uczennice klas pierwszych: Aleksandr Papug, Magdalen Pikorsk oraz Paulin Gajd.

Do nauki oraz do przeprowadzenia konkursu wykorzystano m.in. sprzt otrzymany z PZU. :-)

I miejsca ex aequo zajy zespoy z klas Ib i Ic.

- galeria zdj -


 

Dzi grupa naszych Licealistw pod opiek Pana mgr Macieja Szulca kompleksowo zwiedzia Muzeum Historii asku
i wzia udzia w lekcji muzealnej o historii miasta.

Zachcamy do odwiedzenia rwnie strony internetowej muzeum:http://www.muzeum.lask.pl/

- galeria zdj -


 

I KONKURS TUMACZENIOWY ROZSTRZYGNITY!
Zwyciczyni zostaa ZOFIA AKOMY, uczennica klasy II C
(opiekun - Pani mgr Anna Gruszczyska-Kowalczyk - nauczyciel jzyka angielskiego)
Przypominamy, i Konkurs polega na dokonaniu przekadu tekstu literackiego - opowiadania Antoniego Libery pt. ?Gdynia - Dworzec Morski? (2009) na jeden z jzykw obcych: angielski, hiszpaski, niemiecki. ZOFIA AKOMY przetumaczya tekst na jzyk angielski, z ktrym moecie zapozna si poniej /pisownia oryginalna zachowana/.
Gratulujemy!
Organizatorem konkursu by Pan mgr Maciej Szulc.


-----------------------------------------------------------------
Antoni Libera "Gdynia - Dworzec Morski" ( 2009)

I have started visiting Tricity - as many Polish people have- on summer vacation.

Więcej…
 

Od 14 czerwca w sali nr 5 naszego Liceum mona zapozna si ze sta wystaw powiconej wsplnej historii Polski i Wgier
przygotowan przez Pana mgr Macieja Szulca. Zapraszamy nie tylko pasjonatw historii.

Wsppraca:
Ambasada Wgier w Warszawie, Ambasada RP w Budapeszcie,
Honorowy Konsulat Generalny Wgier w odzi,
Wgierski Instytut Kultury im. Blinta Balassiego w Warszawie.

- galeria -


 


Strona 7 z 33
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..