wtorek, 21 listopada 2017 18:32

I Gra Terenowa ?Edukacja globalna 2017? w asku

Bylimy dzi /28-11-2017r./w centrum wydarze ?globalnych? ? I LO gocio uczestnikw gry terenowej podsumowujcej dziaania szk podjte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej
?Cele zrwnowaonego rozwoju. Przyszo wiata zaley od nas!?.

Zgosio si 5 druyn. Wszystkie wykazay si bardzo dobr wiedz na temat nurtujcych wiat problemw.
W kategorii szk podstawowych zwyciyli uczniowie ze Szkoy Podstawowej im. J.H. Dbrowskiego w Krobanowie, drugie miejsce naley do Szkoy Podstawowej nr 1 im. T. Kociuszki w asku, trzecie do Szkoy Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w asku. W kategorii szk starszych wynik, jakie uzyskay druyny z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynaa Wyszyskiego w asku i I Liceum Oglnoksztaccego im. T. Kociuszki w asku rni si tylko 0,5 punktu.

Gratulujemy uczniom oraz opiekunom, ktrzy take musieli zmierzy si z przygotowanymi dla nich zadaniami.

Gra nie mogaby si odby, gdyby nie yczliwo i zaangaowanie pracownikw Starostwa Powiatu askiego, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Historii asku, Publicznego Gimnazjum nr 1,
I Liceum Oglnoksztaccego, gdzie, znajdoway si punktu z zadaniami.
Bardzo Pastwu dzikujemy!!!

Zapraszamy na imprez podsumowujc Tydzie Edukacji Globalnej 2017 na ziemi askiej.
Bdzie to I Gra Terenowa ?Edukacja Globalna 2017?, ktra odbdzie si 28 listopada 2017 (wtorek) na terenie asku,
start o godz. 10.00 z I LO w asku. W grze miejskiej ?Edukacja Globalna 2017? mog wzi udzia druyny skadajce si
ztrzech uczniw oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich placwek owiatowych.
Druyna zgasza si z plakatem promujcym edukacj globaln wszkoach.
Szczegy w regulaminie.

Regulamin

Gry Terenowej ?Edukacja Globalna 2017?

>> Cele Zrwnowaonego Rozwoju. Przyszo wiata zaley od nas<<

I EDYCJA

Gra terenowa o zasigu powiatowym

dla uczniw szk podstawowych(od kl. VI tej), klas gimnazjalnych i szk ponadpodstawowych z zakresu Edukacji Globalnej,

zawierajca tematy interdyscyplinarne, wystpujce w podstawie programowej wielu przedmiotw, jak np.: WOS, muzyka, jzyk polski, geografia, jzyki obce, etyka, religia, przedsibiorczo, kultura i sztuka,

promujca Cele Zrwnowaonego Rozwoju oraz ide Grywalizacji.

Termin realizacji: 28.11.2017 r.

I Edycja realizowana jest w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017

Cele gry terenowej:

 1. zwrcenie uwagi uczestnikw na globalne wyzwania i problemy oraz skonienie do poszukiwania ich rozwiza
 2. zachcenie nauczycieli i modziey do aktywnoci w czynieniu wiata bardziej sprawiedliwym iprzyjaznym
 3. promocja miasta asku i powiatu askiego
 4. rozwijanie u nauczycieli i modziey umiejtnoci korzystania z rnych rde informacji oraz kultury czytelniczej imedialnej
 5. ksztacenie kompetencji informatycznych nauczycieli i modziey

1

I edycja Gry Terenowej ?Edukacja Globalna 2017? jest jednym z dziaa powadzonych wramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasem ?Cele Zrwnowaonego Rozwoju. Przyszo wiata zaley od nas ?.

Edycja ta obejmuje nastpujce treci:

a) Edukacja w Polsce i na wiecie.

b) Rnorodno kulturowa.

c) Ekologia i ochrona rodowiska.

d) Dostp do ywnoci.

e) Turystyka i zdrowie.

f) Pokj i bezpieczestwo w ujciu globalnym.

g) Bez wody nie ma ycia.

h) Religie wiata i tolerancja wyznaniowa.

2

Zasady organizacyjne gry terenowej

 1. Gra odbdzie si w asku, na odcinku: I LO w asku ? PG nr 1 w asku? Biblioteka Pedagogiczna w asku ? Starostwo Powiatowe w asku ? Muzeum Historii asku - I LO w asku. Pocztek ? I LO w asku godz. 10.00.
 2. W grze miejskiej ?Edukacja Globalna 2017? mog wzi udzia druyny skadajce si ztrzech uczniw oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich placwek owiatowych. Druyna zgasza si z plakatem promujcym edukacje globaln wszkoach.
 3. Do gry moe przystpi wicej ni jedna druyna ze szkoy, pod warunkiem, e na kade troje uczniw bdzie przypada jeden opiekun.
 4. Zadaniem druyn bdzie pokonanie opisanej i naszkicowanej trasy oraz rozwizanie zada z zakresu tematycznego obejmujcego Cele Zrwnowaonego Rozwoju na lata 2015-2030.
 5. Warunkiem przystpienia druyny do wykonania zada na kadej stacji, jest obecno wszystkich jej czonkw wraz z opiekunem, ktry odpowiada za bezpieczestwo
  i zachowanie swoich uczniw
 6. Na pytania quizowe, bdce elementem skadowym konkursu edukacyjnego na kadej stacji, uczestnicy odpowiadaj wycznie na podstawie zdobytej wczeniej wiedzy (nie korzystajc z pomocy sieci Internet, notatek, telefonw itp.).
 7. Punktacja:

Za prawidowe wykonanie zada na kadej ze stacji druyny otrzymuj punkty, ktre przyznawane s za:

a) wykonanie zadania praktycznego,

b) prawidowe odpowiedzi na pytania quizowi,

c) wykonanie zadania - niespodzianki przez nauczyciela.

Dodatkowym elementem uwzgldnianym w klasyfikacji oglnej bdzie przydzielenie punktw za plakat promujcy Edukacj Globaln.

 1. Bezporednio po zakoczeniu gry, na mecie, zostan ogoszone wyniki oraz wrczone nagrody i dyplomy za udzia.

3

Zasady zgaszania druyn

1. Zgoszenie do gry jest rwnoznaczne z potwierdzeniem znajomoci regulaminu.

2. Kart zgoszenia uczestnictwa w konkursie (w zaczeniu) naley przesa poczt lub dostarczy osobicie do dn. 23 listopada 2017 r. na adres: I LO w asku, ul. Mickiewicza, (lub drog mailow: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

3. Ilo wszystkich druyn biorcych udzia w grze jest ograniczona do 12.

4

Sposb i kryteria oceny konkursu

 1. Nad prawidowoci przebiegu gry oraz przyznawania punktw czuwa bdzie komisja. Skad komisji zostanie podany podczas otwarcia gry.
 2. Komisja bdzie dziaa zgodnie z zasadami okrelonymi w regulaminie, a w sprawach spornych bdzie podejmowaa decyzj wikszoci gosw.
 3. Decyzja komisji jest ostateczna.

5

Nagrody

 1. Dla uczestnikw gry przewidziane s nagrody (dla co najmniej 3 pierwszych druyn) icertyfikaty uczestnictwa ? dyplomy (dla wszystkich uczestnikw).
 2. Nagrody otrzymaj druyny, ktre w trakcie wyznaczonego czasu zdobd najwiksz ilo punktw i dotr na met. W przypadku uzyskania jednakowej iloci punktw, druyny czeka dogrywka w postaci krtkiego quizu.

6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestnikw gry bd przetwarzane wycznie do celw zwizanych zorganizacj gry przy zachowaniu zasad okrelonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Uczestnik, zgaszajcy si do udziau w grze, zostaje zapoznany przez nauczyciela
z regulaminem; wyraa zgod na tre niniejszego regulaminu i zobowizuje si stosowa do jego postanowie.

4. Biorc udzia w grze, uczestnik wyraa zgod na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej
w ramach dziaa fotograficznych, przeprowadzonych podczas gry, a take na nieodwoalne, nieodpatne i wielokrotne rozpowszechnianie tych zdj w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej, zwaszcza dla celw zwizanych zwykonywaniem zobowiza, wynikajcych z gry.

7

Bezpieczestwo uczestnikw i inne sprawy organizacyjne

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za bezpieczestwo uczestnikw.

2. Za bezpieczestwo i zachowanie uczestnikw odpowiada nauczyciel(opiekun), oddelegowany przez dyrektora szkoy (wskazany w karcie zgoszenia)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia druyny z konkursu w przypadku zamania przez uczestnikw regulaminu.

4. Ze wzgldu na listopadowy termin gry, uczestnikw zobowizuje si do odpowiedniego
do warunkw pogodowych ubioru.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialnoci za zdarzenia uniemoliwiajce przeprowadzenie gry spowodowane dziaaniami si wyszych oraz przyczynami nie lecymi po jego stronie.

6.Wszelkie zapytania uczestnicy mog kierowa na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Koordynatorzy gry:

Agata Subczyska, Magorzata Ziarnowska


Karta zgoszenia udziau w Grze Terenowej ?Edukacja Globalna 2017?

>> Cele Zrwnowaonego Rozwoju. Przyszo wiata zaley od nas<<

I EDYCJA

Termin realizacji: 28.11.2017 r.

NAZWA SZKOY, ADRES, TELEFON, E-MAIL:/PIECZ/

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

DANE UCZNIW:

Lp.

Nazwisko

Imi

Data urodzenia

NAZWISKO I IMI ORAZ ADRES MAILOWY NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZNIW:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. Owiadczam, e zapoznaam/em si i akceptuj warunki Regulaminu Konkursu

2. Owiadczam, e wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustaw z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z p.zm.)

3. Owiadczam, e wyraam zgod na umieszczanie w mediach przez PODNiDM w Pabianicach zdj zawierajcych wizerunek ucznia, zarejestrowanych podczas konkursu i uroczystoci wrczenia nagrd.

............................................... ............................................

(podpis i piecz dyrektora) (podpis nauczyciela)


 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..