I Gra Terenowa „Edukacja Globalna 2017” w Łasku

wtorek, 21 listopada 2017 18:32

I Gra Terenowa „Edukacja globalna 2017” w Łasku

Byliśmy dziś /28-11-2017r./w centrum wydarzeń „globalnych” – I LO gościło uczestników gry terenowej podsumowującej działania szkół podjęte w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej
„Cele zrównoważonego rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”.

Zgłosiło się 5 drużyn. Wszystkie wykazały się bardzo dobrą wiedzą na temat nurtujących świat problemów.
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. J.H. Dąbrowskiego w Krobanowie, drugie miejsce należy do Szkoły Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Łasku, trzecie do Szkoły Podstawowej nr 5 im. M. Kopernika w Łasku. W kategorii szkół starszych wynik, jakie uzyskały drużyny z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku i I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku różnił się tylko 0,5 punktu.

Gratulujemy uczniom oraz opiekunom, którzy także musieli zmierzyć się z przygotowanymi dla nich zadaniami.

Gra nie mogłaby się odbyć, gdyby nie życzliwość i zaangażowanie pracowników Starostwa Powiatu Łaskiego, Biblioteki Pedagogicznej, Muzeum Historii Łasku, Publicznego Gimnazjum nr 1,
I Liceum Ogólnokształcącego, gdzie, znajdowały się punktu z zadaniami.
Bardzo Państwu dziękujemy!!!

 

Zapraszamy na imprezę podsumowującą Tydzień Edukacji Globalnej 2017 na ziemi łaskiej.
Będzie to I Gra Terenowa „Edukacja Globalna 2017”, która odbędzie się 28 listopada 2017 (wtorek) na terenie Łasku,
start o godz. 10.00 z I LO w Łasku. W grze miejskiej „Edukacja Globalna 2017” mogą wziąć udział drużyny składające się
z trzech uczniów oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich placówek oświatowych.
Drużyna zgłasza się z plakatem promującym edukację globalną w szkołach.
Szczegóły w regulaminie.

 

 

Regulamin

Gry Terenowej „Edukacja Globalna  2017”

>> Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas<<

I EDYCJA

Gra terenowa o zasięgu powiatowym

dla uczniów szkół podstawowych(od kl. VI tej), klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych z zakresu Edukacji Globalnej,

zawierająca tematy interdyscyplinarne, występujące w podstawie programowej wielu przedmiotów, jak np.: WOS, muzyka, język polski, geografia, języki obce, etyka, religia, przedsiębiorczość, kultura i sztuka,

promująca Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz ideę Grywalizacji.

Termin realizacji: 28.11.2017 r.

 

I Edycja realizowana jest w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej 2017

Cele gry terenowej:

 1. zwrócenie uwagi uczestników na globalne wyzwania i problemy oraz skłonienie do poszukiwania ich rozwiązań
 2. zachęcenie nauczycieli i młodzieży do aktywności w czynieniu świata bardziej sprawiedliwym i przyjaznym
 3. promocja miasta Łasku i powiatu łaskiego
 4. rozwijanie u nauczycieli i młodzieży  umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz kultury czytelniczej i medialnej
 5. kształcenie kompetencji informatycznych nauczycieli i młodzieży

§ 1

I edycja Gry Terenowej „Edukacja Globalna 2017” jest jednym z działań powadzonych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas ”.

Edycja ta obejmuje następujące treści:

a)      Edukacja w Polsce i na świecie.

b)      Różnorodność kulturowa.

c)      Ekologia i ochrona środowiska.

d)      Dostęp do żywności.

e)      Turystyka i zdrowie.

f)       Pokój i bezpieczeństwo w ujęciu globalnym.

g)      Bez wody nie ma życia.

h)      Religie świata i tolerancja wyznaniowa.

§ 2

Zasady organizacyjne  gry terenowej

 1. Gra odbędzie się w Łasku, na odcinku: I LO w Łasku – PG nr 1 w Łasku– Biblioteka Pedagogiczna w Łasku – Starostwo Powiatowe w Łasku – Muzeum Historii Łasku - I LO w Łasku. Początek – I LO w Łasku godz. 10.00.
 2. W grze miejskiej „Edukacja Globalna 2017” mogą wziąć udział drużyny składające się z trzech uczniów oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich placówek oświatowych. Drużyna zgłasza się z plakatem promującym edukacje globalną w szkołach.
 3. Do gry może przystąpić więcej niż  jedna drużyna ze szkoły, pod warunkiem, że na każde troje uczniów będzie przypadał jeden opiekun.
 4. Zadaniem drużyn będzie pokonanie opisanej i naszkicowanej trasy oraz rozwiązanie zadań z zakresu tematycznego obejmującego Cele Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030.
 5. Warunkiem  przystąpienia drużyny do wykonania zadań na każdej stacji, jest obecność wszystkich jej członków wraz z opiekunem, który odpowiada za bezpieczeństwo
  i zachowanie swoich uczniów
 6. Na pytania quizowe, będące elementem składowym konkursu edukacyjnego na każdej stacji, uczestnicy odpowiadają wyłącznie na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy (nie korzystając z pomocy sieci Internet, notatek, telefonów itp.).
 7. Punktacja:

Za prawidłowe wykonanie zadań na każdej ze stacji drużyny otrzymują punkty, które przyznawane są za:

a)  wykonanie zadania praktycznego,

b) prawidłowe odpowiedzi na pytania quizowi,

c) wykonanie zadania - niespodzianki przez nauczyciela.

Dodatkowym elementem uwzględnianym w klasyfikacji ogólnej będzie przydzielenie  punktów za plakat promujący Edukację Globalną.

 1. Bezpośrednio po zakończeniu gry, na mecie, zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone nagrody i dyplomy za udział.

 

§ 3

Zasady zgłaszania drużyn

1.  Zgłoszenie do gry jest równoznaczne z potwierdzeniem znajomości regulaminu.

2. Kartę  zgłoszenia  uczestnictwa  w  konkursie (w  załączeniu)  należy  przesłać  pocztą lub dostarczyć osobiście do dn. 23 listopada 2017 r. na adres: I LO w Łasku, ul. Mickiewicza, (lub drogą mailową: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

3. Ilość wszystkich  drużyn biorących udział w grze jest ograniczona do 12.

§ 4

Sposób i kryteria oceny konkursu

 1. Nad prawidłowością przebiegu gry oraz przyznawania punktów czuwać będzie komisja. Skład komisji zostanie podany podczas otwarcia gry.
 2. Komisja będzie działać zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie, a w sprawach spornych będzie podejmowała decyzję większością głosów.
 3. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 5

Nagrody

 1. Dla uczestników gry przewidziane są nagrody (dla co najmniej 3 pierwszych drużyn) i certyfikaty uczestnictwa – dyplomy (dla wszystkich uczestników).
 2. Nagrody otrzymają drużyny, które w trakcie wyznaczonego czasu zdobędą największą ilość punktów i dotrą na metę.  W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów, drużyny czeka dogrywka w postaci krótkiego quizu.

§ 6

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe uczestników gry będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych   z organizacją gry przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Uczestnik, zgłaszający się do udziału w grze, zostaje zapoznany przez nauczyciela
z regulaminem; wyraża zgodę na treść niniejszego regulaminu i zobowiązuje się stosować do jego postanowień.

4. Biorąc udział w grze, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych oraz na nieodpłatne utrwalenie wizerunku w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej
w ramach działań fotograficznych, przeprowadzonych  podczas gry, a także na nieodwołalne, nieodpłatne i wielokrotne rozpowszechnianie tych zdjęć w formie fotografii analogowej i/lub cyfrowej, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań, wynikających z gry.

§ 7

Bezpieczeństwo uczestników i inne sprawy organizacyjne

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.

2. Za bezpieczeństwo i zachowanie uczestników odpowiada nauczyciel(opiekun),  oddelegowany przez dyrektora szkoły (wskazany w karcie zgłoszenia)

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia drużyny z konkursu w przypadku złamania przez uczestników regulaminu.

4. Ze względu na listopadowy termin gry, uczestników zobowiązuje się do odpowiedniego
do  warunków pogodowych ubioru.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie gry spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nie leżącymi po jego stronie.

6.Wszelkie zapytania uczestnicy mogą kierować na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Koordynatorzy gry:

Agata Subczyńska, Małgorzata Ziarnowska

 

 


 

Karta zgłoszenia udziału w Grze Terenowej „Edukacja Globalna  2017”

>> Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas<<

I EDYCJA

Termin realizacji: 28.11.2017 r.

NAZWA SZKOŁY, ADRES, TELEFON, E-MAIL:/PIECZĘĆ/

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

DANE UCZNIÓW:

Lp.

Nazwisko

Imię

Data urodzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWISKO I IMIĘ ORAZ ADRES MAILOWY NAUCZYCIELA/OPIEKUNA UCZNIÓW:

 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1. Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję warunki Regulaminu Konkursu

2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mniejszym formularzu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z póź.zm.)

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie w mediach przez PODNiDM w Pabianicach zdjęć zawierających wizerunek ucznia, zarejestrowanych podczas konkursu  i uroczystości wręczenia nagród.

...............................................                                                                                    ............................................

(podpis i pieczęć dyrektora)                                                                                               (podpis nauczyciela)

 


 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..