Historia

wtorek, 13 listopada 2012 01:34

29 maja 1916 roku radni miasta podjli uchwa o otwarciu w asku progimnazjum filologicznego. Miecio si ono przy ul. Warszawskiej 1. Stanowisko dyrektora szkoy obj Roman Racicki, nauczyciel z odzi. W roku szkolnym inaugurujcym dziaalno placwki czynne byy trzy klasy: wstpna, pierwsza i druga.

Z pocztkiem roku szkolnego 1918/1919 szkoa awansowaa do rangi penego gimnazjum, a nowa nazwa brzmiaa: 8-klasowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Tadeusza Kociuszki w asku. W 1919 roku nastpio przeniesienie placwki do budynku przy ul. Piotrkowskiej (obecnie 9 Maja, gdzie znajduje si Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 1). W nowym gmachu miecio si na parterze pi izb lekcyjnych, gabinet przyrodniczy i mieszkanie wonego, natomiast na pitrze kancelaria, gabinet fizyczny, czytelnia oraz mieszkanie dyrektora. Na placu szkolnym znajdowao si boisko, ogrdek i stacja meteorologiczna.

20 grudnia 1919 roku zarzd nad gimnazjum przej Sejmik Powiatowy i od tej pory nosio ono nazw: Powiatowe Gimnazjum Koedukacyjne. Ju od pierwszych lat istnienia gimnazjum zacz dziaa samorzd szkolny, zwany wwczas Towarzystwem Bratniej Pomocy Modziey Gimnazjum Koedukacyjnego. Gwnym celem jego dziaalnoci byo zdobywanie rodkw finansowych na opat czesnego dla mniej zamonych uczniw oraz organizowanie wzajemnej pomocy w nauce. W czerwcu 1923 roku odby si pierwszy egzamin maturalny ? wiadectwa dojrzaoci otrzymao wtedy 9 osb. Do wybuchu wojny w 1939 roku szko ukoczyo 186 maturzystw. W 1929 roku, dziki staraniom wadz powiatowych, zostaa wybudowana sala gimnastyczna, przy ktrej miecio si rwnie kilka gabinetw przedmiotowych. W wczesnym gimnazjum obowizywa specjalny strj. Uczennice nosiy berety z naszytymi lampasami ? srebrnymi w klasach od pierwszej do czwartej i zotymi od pitej do smej. Ponadto na berecie by wyszyty znak ?G.H.? (Gimnazjum Humanistyczne) w wiecu laurowym. Codzienny strj dziewczt skada si z granatowych bluzek z marynarskimi konierzami, plisowanej spdnicy oraz fartucha na szelkach. Galowy ubir wymaga natomiast biaych bluzek z granatowymi konierzami. Chopcy z kolei nosili granatowe mundurki oraz czapki ozdobione zalen od klasy iloci sznurkw srebrnych lub zotych.

W 1931 roku Sejmik Powiatowy przekaza tytu wasnoci szkoy nowo powstaemu Stowarzyszeniu Szkoy redniej. Pierwszym prezesem zarzdu stowarzyszenia by Jan Walas, a jego zastpc ? Jan Niewiadomski. Szkoa przyja wwczas nazw Prywatnego Gimnazjum Koedukacyjnego Stowarzyszenia Szkoy redniej. Opaty za nauk wynosiy: w klasach I-V ? 300 z rocznie, VI-VII ? 400 z , a w klasie VIII ? 500 z i pobierane byy w dziesiciu ratach. W maju 1936 roku odby si z okazji 20-lecia szkoy pierwszy zjazd absolwentw. Opublikowano wtedy broszur zawierajc histori placwki , spis nauczycieli i uczniw. Bardzo aktywn dziaalno przejawiao wwczas Koo Rodzicielskie. Jego staraniem zorganizowano doywianie uczniw, uruchomiono burs dla zamiejscowych, prowadzono akcj zbierania ksiek dla szkolnej biblioteki. Fundusze na te cele pochodziy gwnie z urzdzanych zabaw, przedstawie, loterii.

Spokojn i rytmiczn prac szkoy zakciy tragiczne wydarzenia. 1 wrzenia 1939 roku wybucha II wojna wiatowa, modzie nie moga rozpocz normalnej nauki w gimnazjum. W czasie okupacji hitlerowskiej wszystkie szkoy polskie na terenach wcielonych do Rzeszy ( Warthegau ) byy zamknite. Przez przeszo pi lat nie wolno byo uczy si, czyta i przechowywa polskich ksiek. Niepodporzdkowanie si zarzdzeniom wadz okupacyjnych grozio wizieniem, obozem koncentracyjnym, a w dalszej konsekwencji nawet mierci. Mimo to wielu polskich nauczycieli podejmowao nauczanie konspiracyjne. W asku te powstay komplety tajnego nauczania. Jeden z nich dziaa na terenie niemieckiej firmy budowlanej, kierowanej przez Zygmunta Rzymkowskiego. Skupia on uczniw byego gimnazjum, ktrzy nie zostali wysiedleni bd wywiezieni na roboty do Niemiec. Lekcje odbyway si najczciej w mieszkaniu pastwa Rzymkowskich, czasami te w samym przedsibiorstwie. Zajcia z matematyki i fizyki prowadzi Zygmunt Rzymkowski, z jzyka polskiego oraz historii ? Krystyna Radzik. W tak trudnych warunkach udao si przerobi materia dwch kolejnych klas gimnazjalnych.

Nadeszy wreszcie upragnione dni wolnoci. Wkrtce po wyzwoleniu asku przystpiono do organizacji szkoy. Ju z pocztkiem lutego 1945 roku zaczy si zapisy, a w poowie miesica nastpio jej otwarcie. Mimo niewystarczajcej liczby nauczycieli, braku podstawowych sprztw czy podrcznikw, przystpiono do nauki z wielkim entuzjazmem. Dla odrobienia zalegoci spowodowanych wojn pierwsze klasy powojenne odbyway edukacj w trybie przyspieszonym. 19 czerwca 1946 roku rozpoczy si pierwsze po wojnie egzaminy maturalne, ktre zdawao 18 osb. W lipcu tego samego roku odby si drugi z kolei zjazd absolwentw, zorganizowany z okazji 30-lecia szkoy. Uroczysto jubileuszow poczono z wrczeniem wiadectw dojrzaoci pierwszym powojennym maturzystom. W czerwcu 1947 roku miao miejsce uroczyste przekazanie szkole sztandaru ufundowanego przez Koo Rodzicielskie. Wanym wydarzeniem dla szkoy byo otwarcie w 1949 roku bursy uczniowskiej, w ktrej znalazo lokum 33 zamiejscowych uczniw.

Modzie szkolna spdzaa czas nie tylko na nauce. Przy gimnazjum powstay liczne organizacje i koa zainteresowa. Ich czonkowie aktywnie uczestniczyli w yciu spoecznoci miasta, utrzymywali kontakty z modzie okolicznych szk. Wsplnie z ni organizowano czsto zawody sportowe, zabawy. Wyjedano te na wycieczki krajoznawcze, obozy letnie, uczestniczono w spektaklach teatralnych.

Z roku na rok wzrastaa liczba uczniw. Szkoa stawaa si coraz bardziej nieprzystosowana do istniejcych potrzeb: sale lekcyjne ciasne, brak szatni, kilka pracowni i sala gimnastyczna znajdoway si w pomieszczeniach poza gwnym budynkiem. W takiej sytuacji zaczto myle o budowie nowego gmachu placwki. Prace przygotowawcze do realizacji przedsiwzicia trway kilka lat, a w listopadzie 1962 roku przystpiono do wznoszenia murw nowej szkoy przy ul. Mickiewicza. Oddanie jej do uytku nastpio 18 stycznia 1964 roku ? modzie otrzymaa wreszcie nowoczesny, przestronny budynek z odpowiednio wyposaonymi pracowniami i sal gimnastyczn. Jubileusz 50-lecia szkoy w 1966 roku mg si odby ju w nowym gmachu, w dobrych warunkach. O rozwoju szkoy wiadcz dane na temat liczby absolwentw. Podczas gdy w okresie midzywojennym matur zdao 186 absolwentw, tylko w cigu 7 lat, tj. od 1961 do 1967 roku ? 480 absolwentw.

Wyposaenie szkoy w pomoce naukowe wymagao wielkiego wysiku dyrekcji szkoy i caego zespou nauczycielskiego. Zabiegi te zostay uwieczone w 1967 roku nagrod pienin, przyznan przez Kuratorium Owiaty w odzi. Uzyskane fundusze przeznaczone zostay na dalsz popraw funkcjonowania pracowni przedmiotowych.

Szkoa utrzymywaa cise kontakty z uczelniami, zwaszcza z pracownikami naukowymi Uniwersytetu dzkiego oraz Politechniki dzkiej. Licealici, zainteresowani poszczeglnymi kierunkami studiw, odwiedzali instytuty naukowe, uczestniczyli w rozmowach z ich pracownikami i studentami. Take naukowcy byli czstymi gomi naszej placwki. Przykadem moe by uroczysta sesja popularnonaukowa w 1967 roku, powicona Marii Skodowskiej-Curie. Wykady wygosili wwczas dr Andrzej Ponka oraz dr Bogumi aszkiewicz z Politechniki dzkiej.

W roku szkolnym 1967/68 wrczono tysiczne wiadectwo dojrzaoci, ktre otrzymaa Barbara Fry.

Wiele sukcesw odnosia modzie licealna w olimpiadach przedmiotowych. Udzia w nich wymaga starannych, czsto mudnych przygotowa, ale sukcesy byy znaczce. W latach 60-tych i 70-tych uczniowie startowali z duym powodzeniem w Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i wiecie Wspczesnym, uzyskujc czoowe lokaty w finaach wojewdzkich. W 1969 roku w powiatowych eliminacjach Konkursu Recytatorskiego I miejsce zaj Zdzisaw Jaskua, a nastpnie zwyciy w jego finale wojewdzkim. W 1970 roku finalist Olimpiady Matematycznej zosta Wojciech Sobieraj, plasujc si na VIII miejscu. W 1972 roku w finale Wojewdzkiej Olimpiady Literatury i Jzyka Polskiego wzia udzia Grayna Chudobiska. Dwa lata pniej w tej samej olimpiadzie Magorzata Zikowska zaja II miejsce. Do bardzo udanych naleay take starty licealistw w kolejnych edycjach Olimpiady Jzyka Rosyjskiego: Urszuli Grzelakowskiej, Grzegorza Trybuchowskiego, Elbiety i Anny Szczepaniak, Zdzisawy Jakubczak.

Uczniowie liceum zdobywali take laury na niwie artystycznej. W 1974 roku, pod kierownictwem Bronisawy Pauszyskiej i Mirosawy Sroczyskiej, powsta Harcerski Zesp Artystyczny, ktry uwietnia swoimi wystpami wszystkie szkolne uroczystoci oraz uczestniczy w licznych konkursach, a take w nagraniach Regionalnej Rozgoni Polskiego Radia w odzi.

Od 1979 roku uczniowie LO zaczli prbowa swych si w dziennikarstwie. Grupa zapalecw rozpocza redagowanie i wydawanie, przy pomocy Jana Fabisiaka ? redaktora regionalnego tygodnika ?Nad Wart?, pierwszej drukowanej gazetki szkolnej ?ak?. Pismo cieszyo si du popularnoci wrd modziey, zdobyo te uznanie rodowiska dzkich dziennikarzy.

Do wartociowych inicjatyw uczniowskich naleaa te tzw. ?Panorama klas?. W jej ramach kada klasa przez kolejnych 10 dni staraa si uprzyjemni czas na przerwach, prezentujc wystawy hobbistyczne, pokazy mody, przygotowujc rnego rodzaju imprezy rozrywkowe ( np. koncerty ycze, konkursy, inscenizacje ). Klasy popisyway si rwnie swoimi umiejtnociami kulinarnymi. Ten rodzaj spdzania wolnego czasu doskonale integrowa spoeczno szkoln, ponadto umoliwia kademu uczniowi swobodn, nieskrpowan ekspresj.

Dla penego obrazu dziaalnoci szkoy nie moe zabrakn osigni sportowych. Byo ich sporo, zwaszcza w koszykwce i pice siatkowej. Reprezentanci askiego LO w tych dyscyplinach wielokrotnie zajmowali czoowe pozycje w rozgrywkach midzyszkolnych, rejonowych i wojewdzkich. W latach 90-tych zesp siatkarek prowadzony przez Marka Krawczyka uzyska a szeciokrotnie mistrzostwo wojewdztwa sieradzkiego.

Wan rol w procesie wszechstronnego rozwoju modziey speniay obozy letnie i zimowe oraz do czste wycieczki o charakterze edukacyjnym (zwaszcza do teatrw, muzew). Nie brakowao take wyjazdw zagranicznych, m.in. do Niemiec, na Litw i Ukrain.

Przywrcenie szkole w 1990 roku imienia Tadeusza Kociuszki stworzyo szans nadania pracy wychowawczej placwki nowego wymiaru, oparcia jej na trwaych, autentycznych wartociach patriotycznych. Tradycj liceum stay si ?Tadeuszki?- wito Patrona Szkoy, obchodzone corocznie 28 padziernika, w dniu Jego Imienin. Stanowi one okazj do pogbionej refleksji nad dziejow rol dokona Naczelnika, ich ponadczasowym znaczeniem, a take do prezentacji dorobku placwki. Szkoa aktywnie uczestniczy w ruchu kociuszkowskim: utrzymuje kontakty z placwkami majcymi tego samego patrona, wsppracuje z Polsk Fundacj Kociuszkowsk, bierze udzia w oglnopolskich imprezach powiconych Kociuszce.

Innym, nie mniej wanym elementem ycia szkoy jest dziaalno Samorzdu Uczniowskiego. W latach 80-tych i 90-tych jego aktywno wyranie wzrosa, obejmujc wiele nowych, wartociowych inicjatyw. Wiele z nich znalazo stae miejsce w szkolnym kalendarzu. Do takich nale m.in. cykliczne spotkania modziey (tzw. sejmiki) z dyrektorem szkoy, podczas ktrych wsplnie poszukuje si rozwiza aktualnych problemw uczniowskich.

Kontynuowane jest redagowanie gazetki szkolnej (obecnie nosi tytu ?Kosynier?, a w niedalekiej przeszoci byy to: ?Gazeta Nieregularna? (1990 ? 1991), ?Adihash? (1995 ? 1996), ?Verba? (1998 ? 1999).

Do wanych, a jednoczenie zaszczytnych zada samorzdu naley zaliczy systematyczne prowadzenie kroniki szkolnej.

Nadal priorytetem szkoy jest troska o wszechstronny rozwj uczniw, o solidne przygotowanie ich do kolejnych etapw yciowych, przede wszystkim do podjcia studiw wyszych. Temu sprzyjaj, poza normaln prac dydaktyczn, wszelkie formy inspirujce do pogbiania wiedzy, do zaspokojenia pasji poznawczych. Zjawiskiem niemal powszechnym sta si udzia w olimpiadach przedmiotowych oraz w konkursach o charakterze interdyscyplinarnym. Spord osigni w tym zakresie w ostatnich latach warto odnotowa zwycistwo druyny licealnej w Wojewdzkim Turnieju Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej (1995 r.) i pniejsze czoowe miejsca reprezentantw szkoy w oglnopolskim konkursie wiedzy turystyczno-krajoznawczej pt. ?Znaszli swj kraj?? ? Tomasza Gawrona, Tomasza Walkiewicza, Michaa Trybuchowskiego, Norberta Dbrowskiego, Michaa Potockiego. Z kolei Pawe Krzemiski znalaz si dwukrotnie wrd finalistw Olimpiady Geograficznej, a Przemysaw Owczarek ? Olimpiady Fizycznej. Joanna Trybuchowska zostaa laureatk konkursu wiedzy o regionie dzkim, a Marcin wiek zdoby I miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o Janie askim. Od 2000 roku organizowany jest przez Joann Saadajczyk 24-godzinny maraton matematyczny, a ostatnio doczy jeszcze maraton geograficzny (Magorzata Trybuchowska) i biologiczny (Wiesawa Kurcaba).

W dalszym cigu dobrym sposobem przygotowania modziey do przyszych studiw stanowi bezporednia wsppraca szkoy z pracownikami naukowymi wyszych uczelni, gwnie byymi absolwentami askiego liceum. Dziki temu uczniowie maj okazj skorzysta z wykadw z rnych dziedzin wiedzy, weryfikujc tym samym swj dotychczasowy zasb wiedzy i zaspokajajc swoj dociekliwo. O umiejtnociach absolwentw szkoy wiadczy ich udany start na wybrane kierunki studiw, potwierdzeniem poziomu s take dalsze ich losy.

Poza nauk modzie nadal rozwija swoje zainteresowania, pasje artystyczne. Cz uczniw prbuje swych si poza szko, chociaby w ramach dziaajcych zespow przy Powiatowym Domu Kultury, stanowic czsto ich gwny trzon. Tak dzieje si w przypadku istniejcej od 15 lat grupy literackiej ?Na Progu?, w ktrej wielu licealistw odkryo i rozwino swj twrczy talent (m.in. Dorota Lisiecka, Joanna Sychniak, Justyna Kopytowska, Ludwika Kopytowska, Sylwia Magnucka, Magdalena Ruszkowska, Magdalena Stempi). Podobna sytuacja wystpuje w zespole teatralnym ? Pospolite Ruszenie?, gdzie modzie ma moliwo sprawdzenia si w rolach aktorw, biorc udzia w spektaklach o wyjtkowych walorach artystycznych i patriotycznych.

Istotnym dopenieniem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoy s spontaniczne inicjatywy uczniowskie, podejmowane z potrzeby serca, majce charakter konkretnej pomocy potrzebujcym. Od wielu lat modzie uczestniczy w akcjach honorowego krwiodawstwa, wspiera podopiecznych Domu Dziecka w Dbrowie Rusieckiej oraz Specjalnego Orodka Szkolno-Wychowawczego w asku. Czsto jest to przekazywanie zebranych darw, innym razem organizowanie imprez z okazji wit Boego Narodzenia. Corocznie te dla starszych, samotnych osb na terenie miasta przygotowywane s drobne upominki, a nastpnie roznoszone do domw. Od kilku lat sta pomoc otaczaj uczniowie wychowanka jednej z salezjaskich placwek misyjnych w Afryce ( Akileo Kiwanuka z Ugandy ) ? jest to tzw. adopcja na odlego. Zbierane co pewien czas fundusze s przeznaczane na zakup wyposaenia niezbdnego do nauki w szkole, gwnie podrcznikw.

Naley jeszcze wspomnie o szkolnej kadrze pedagogicznej ? bez ktrej nie byoby tych wszystkich osigni. Wiele osb z grona profesorskiego cae swoje ycie zawodowe powicio pracy w tym liceum. Dlatego przez duszy czas zesp nauczycielski by stosunkowo trway, prawie niezmienny, co bez wtpienia miao pozytywny wpyw na efekty dziaa edukacyjnych i wychowawczych. Nieubagany upyw lat musia jednak doprowadzi do wymiany pokoleniowej. Znamiennym jednak zjawiskiem jest fakt, e obecnie pracujcy w liceum nauczyciele to w wikszoci jego byli absolwenci.

Ponad 40-letni ju budynek szkolny zosta w ostatnim czasie poddany do gruntownemu remontowi ? wymieniono wszystkie okna, ocieplono i pomalowano elewacje, zainstalowano ogrzewanie gazowe.

Od 2003 roku szkoa funkcjonuje w ramach reformy systemu owiaty jako 3-klasowa na podbudowie gimnazjum. W 2005 roku opucili j pierwsi absolwenci trzyletniego cyklu ksztacenia, zdajcy ju now matur, opart na egzaminach zewntrznych.

Szkoa spenia w dalszym cigu dobrze swoj rol w rodowisku miasta i powiatu, naley do wiodcych placwek regionu. Mona wic ywi nadziej, e tak te bdzie w przyszoci, w nastpnym 90-leciu.

 
free pokerfree poker

najnowsza galeria

Co oferuje I LO? - kliknij

Panteon LO

Damian M. - kliknij!

LICZNIK ODWIEDZIN

Kopiowanie zawartości serwisu lub jej części bez pisemnej/e-mailowej zgody właścicieli serwisu jest zabronione..