ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018 rozpoczyna się 21 maja 2018 r.

https://lodzkie.edu.com.pl

 

ZASADY REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im.
T. Kościuszki w Łasku NA ROK SZKOLNY 2018/19

Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki na rok szkolny 2018/2019 powstały na podstawie:
– ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami;
– rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata 2017/18-2019/20 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum;

– zarządzenia ŁKO nr 1/2018 z 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19;

zarządzenia ŁKO nr 89/2017 z 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/18, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

Rekrutacja uczniów do szkoły odbywa się na podstawie:

 • liczby punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego z: języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego na poziomie podstawowym;
 • liczby punktów uzyskanych za oceny, zawarte na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od rodzaju klasy:
 1. klasa humanistyczna: j. polski, j. obcy, historia, geografia
 2. klasa politechniczna : j.polski, j.obcy, matematyka, fizyka
 3. klasa medyczno-pożarnicza: j.polski, j.obcy, biologia, chemia
 4. klasa lingwistyczna: j. polski, j. obcy, historia, wos
 5. klasa turystyczna: j. polski, j. obcy, biologia, geografia
 • liczby punktów uzyskanych za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

 

Dokumenty regulujące zasady rekrutacji na rok szkolny  2018/19


 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rekrutacji z 14 marca 2017 roku
 2. Zarządzenie ŁKO nr 1/2018 z 5 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 (http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/)
 3. Zarządzenie ŁKO nr 89/2017 z 10 października 2017 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych na rok szkolny 2017/18, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (http://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/rekrutacja-do-szkol/)

 

PUNKTACJA

W roku 2018/2019 ustala się następujący sposób obliczania punktów:

 1. do 100 punktów za wyniki uzyskane z egzaminu gimnazjalnego, zgodnie z zasadą: wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2.
 1. do 72 punktów za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch przedmiotów wskazanych przez szkołę w zależności od profilu grupy otrzymane na  świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:
 • 18 punktów    – ocena: celujący,
 • 17 punktów    – ocena: bardzo dobry,
 • 14 punktów    – ocena: dobry,
 •   8 punkty       – ocena: dostateczny,
 •   2 punkty       – ocena: dopuszczający;
 1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. 3 punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu
 3. maksymalnie 18 punktów za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Dla Kandydata, Ogłoszenia. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.