SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku – OPIS, REGULAMIN.

Krótki opis projektu

Cel zostanie osiągnięty dzięki zrealizowaniu głównych rezultatów:

„SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku” jest projektem wdrażanym w okresie XI.2018 r.–XII.2019 r. dedykowanym I Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki, na terenie Powiatu Łaskiego, którego celem głównym jest wzrost jakości procesów kształcenia poprzez rozszerzenie i unowocześnienie oferty edukacyjnej oraz zaplecza technicznego , dzięki wdrożeniu kompleksowych programów edukacyjno-rozwojowych stanowiących odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby szkoły.

1. nabyciu kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy przez co najmniej 116 uczniów (67 kobiet), poprzez dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z zakresu umiejętności matematyczno-przyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, rozwiązywanie problemów, umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy,

2. podniesieniu kompetencji przez co najmniej 20 nauczycieli (16 kobiet) poprzez szkolenia/kursy korespondujące z potrzebami uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, przedsiębiorczości oraz TIK ,

3. doposażeniu pracowni TIK oraz przedmiotów matematyczno – przyrodniczych o uzupełniającym charakterze do zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metody eksperymentu oraz narzędzi TIK .

Projekt będzie realizowany poprzez wdrożenie 3 zadań, odpowiednio:

1. Kształtowanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy (w tym również kursy dla nauczycieli),

2. Kształtowanie umiejętności matematyczno-przyrodniczej przy wykorzystaniu metody eksperymentu (w tym kurs dla nauczycieli),

3. Kształtowanie kompetencji kluczowej (TIK), w tym kurs dla nauczycieli.

Grupy docelowe: 144 uczniów, 26 nauczycieli.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie p.t.:
„SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku”