Bezpieczna i przyjazna szkoła

Informujemy, że w celu zapewnienia wszystkim naszym uczniom bezpieczeństwa realizujemy w szkole zadania rekomendowane w rządowym programie „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

Naszym celem jest wyeliminowanie następujących czynników ryzyka:

– przemoc rówieśnicza,
– odrzucenie przez rówieśników,
– słaba więź ze szkołą,
– niedostateczne kierowanie swoim zachowaniem,
– destrukcyjna grupa rówieśnicza,
– niepowodzenia szkolne,
– brak wsparcia ze strony rodziców.

Aby ww. czynniki ryzyka wyeliminować i zminimalizować, podejmujemy rozmaite działania mające na celu:

− zbudowanie poczucia przynależności (np. imprezy klasowe; wycieczki; wspólna realizacja projektów jak akcje charytatywne; praca w grupach i w parach; upowszechnianie idei akceptacji różnorodności  w stosunku do uczniów  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  odmiennych kulturowo, językowo, wielojęzycznych, uczniów z niepełnosprawnościami; zebrania z rodzicami);− stworzenie pozytywnego klimatu szkoły (np. zapewnienie uczniom możliwości poprawiania ocen cząstkowych; zajęcia dodatkowe; promowanie uzdolnionych, utalentowanych uczniów);
− kształtowanie prospołecznego nastawienia grupy (np. tematy realizowane podczas lekcji wychowawczych, lekcji z pedagogiem ; nagradzanie uczniów angażujących się w życie szkoły; aktywność Samorządu Uczniowskiego; rozwijanie  umiejętności społecznych uczniów; promowanie wolontariatu);
− wymaganie od ucznia odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy (obowiązujące regulaminy, procedury, system oceniania zachowania);
− tworzenie okazji do przeżywania sukcesów i rozpoznawania własnych osiągnięć (realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych; organizowanie konkursów i zawodów przez nauczycieli naszej szkoły; przygotowanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach);
− zdecydowany sprzeciw szkoły dla przemocy (np. respektowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia przemocy; zajęcia profilaktyczne w każdej klasie dotyczące  praw dziecka, ochrony przed przemocą oraz wykorzystywaniem; programy profilaktyczne; współpraca z policją, sądem, opieką społeczną, rodzicami i specjalistami; informowanie rodziców o skutkach stosowania przemocy przez dzieci i ich prawnych opiekunów podczas zebrań z wychowawcą, pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z policjantami; przeszkolenie członków Rady Pedagogicznej  w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”);

W Programie wychowawczo – profilaktycznym szkoły uwzględniliśmy również Program „Bezpieczna+”

Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez modyfikację stanu bezpieczeństwa szkoły, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych- co częściowo uczyniliśmy uaktualniając obowiązujące w szkole procedury.

Podajemy numery telefonów do instytucji, które pomagają pokrzywdzonym

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Ten wpis został opublikowany w kategorii O szkole. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.